اسپری آنتی باکتری و آنتی ویروس

اسپری آنتی باکتری و آنتی ویروس

محصولی از شرکت تجارت بهداشت کیمیای ارس.

اولین اسپری آنتی باکتری و آنتی ویروس تولید شده در منطقه آزاد ارس